א. מבוא: מועדון הלקוחות של אופטיקה הלפרין בע”מ הינו מועדון שהוקם במטרה להעניק לחבריו מעת לעת, מידע, עדכונים והטבות מסוגים שונים. בהתאם לשיקול דעתה של אופטיקה הלפרין.

ב. כללי: 1. תקנון מועדון הלקוחות של אופטיקה הלפרין נועד להסדיר את הכללים על פיהם יתנהל מועדון הלקוחות (ולהלן: “המועדון”) 2. אופטיקה הלפרין שומרת לעצמה את הזכות, מעת לעת, לשנות תנאי ההצטרפות למועדון ו/או לחייב תשלום בגין ההצטרפות אליו ו/או את תנאי החברות בו ו/או את ההטבות/המבצעים/מתנות אשר ניתנים במסגרתו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכפי שיפורסם מעת לעת.

ג. הצטרפות למועדון: 1. ההצטרפות/ההרשמה למועדון מיועדת לכל אדם מעל גיל 18. קטינים אשר טרם מלאו להם 18 שנים והמבקשים להתקבל כחברי מועדון, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוס החוקי שלהם בדבר הוראות תקנון זה וכן לקבל את אישורם לביצוע כל פעולה, מכל מין וסוג שהוא הנעשית במסגרת החברות במועדון הלקוחות. על ההורים חלה האחריות המלאה והבלעדית ליידע את הקטינים בדבר התקנון וכן לפקח על הקטינים כדי שיפעלו בהתאם לתקנון. 2. ההצטרפות למועדון הינה ללא תשלום בשלב זה. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי זה מעת לעת. 3. תנאי לחברות במועדון הינו חתימה ומילוי טופס הצטרפות למועדון בסניפי הרשת או באתר האינטרנט באמצעות אישור דיגיטלי במקום חתימה. טופס ההצטרפות למועדון יכלול בין היתר, את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, מין, תאריך לידה, כתובת מלאה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, הסכמה לקבלת מידע שיווקי מאופטיקה הלפרין באמצעות דיוור או מסרון, הכולל בין היתר, פרסומות, הטבות, מבצעים וכדומה, תאריך וחתימה. אי מילוי מדויק של הפרטים לא יאפשר קבלת ההטבות/עדכונים ללקוח. 4. חברי מועדון הלקוחות פוטרים את אופטיקה הלפרין מהדרישות הצורניות הקבועות בחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ”ב – 1982, (להלן:”חוק הבזק“) למשלוח מידע שיווקי, ובכלל זה ציון המילה “פרסומת” בתחילת דבר הפרסומת או בכותרת ההודעה, שמה של אופטיקה הלפרין, כתובתה ודרכי יצירת הקשר עמה, זכותו של החבר לשלוח בכל עת הודעת סירוב ודרך משלוח הודעת הסירוב. 5. בעצם ההצטרפות למועדון נותן החבר הסכמתו לצירופו לרשימת תפוצה של אופטיקה הלפרין לקבלת עדכונים/דברי פרסומת/ מבצעים וכד’ אופטיקה הלפרין (להלן: “העדכונים”) בכל אמצעי שתמצא אופטיקה הלפרין לנכון ובין היתר, מסרונים, דואר אלקטרוני וכד’ בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אופטיקה הלפרין ולתקופה שאינה מוגבלת בזמן. 6. חבר המבקש להפסיק לקבל עדכונים מאופטיקה הלפרין בתקופת חברותו במועדון ולאחריה, יודיע על כך לאופטיקה הלפרין בהתאם לדרך המפורטת בהודעה שנשלחה אליו ו/או בפניה ישירה לשירות הלקוחות של אופטיקה הלפרין בכתובת המייל שפורסמה או לטלפון: 03-6150300, בימים א’-ה’ בין השעות 9.00-15.00. 7. על החבר חלה החובה לעדכן את אופטיקה הלפרין בדבר כל שינוי שחל בפרטיו האישיים כפי שנכתבו בטופס ההרשמה. אופטיקה הלפרין לא תהא אחראית לאי קבלת הטבות/ עדכונים וכד’ בשל אי עדכון הפרטים על ידי חבר המועדון, כאמור. 8. אופטיקה הלפרין רשאית לסרב לקבל אדם למועדון, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הסבר כלשהו. מובהר בזאת כי אופטיקה הלפרין רשאית להסיר מבסיס הנתונים כתובות מייל או שמות, שנרשמו בצורה לא חוקית ו/או למנוע עדכונים/הטבות וזאת ללא צורך במתן נימוק ו/או הצדקה.

ד. ההטבות 1. מעת לעת יישלחו מטעם אופטיקה הלפרין באמצעות דיוור לחברי המועדון ו/או לקבוצות שונות במועדון הנחות/ הטבות/ מבצעים (לעיל ולהלן: “ההטבות”). הדיוור יכול ויהא באמצעות הדואר, דואר אלקטרוני או מסרונים או בכל מדיה אחרת והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של אופטיקה הלפרין. 2. במידה והחבר לא יממש את ההטבות, כולן או חלקן, כפי שאלה יפורסמו מעת לעת, מכל סיבה שהיא, וזאת בתוך התקופה שנקבעה למימושן של אותן הטבות, הזכויות הנובעות מאותן הטבות יפקעו והחבר לא יהיה זכאי לממשן לאחר מועד פקיעת ההטבות. 3. מימוש ההטבה יתאפשר לאחר זיהוי החבר בכל אמצעי שאופטיקה הלפרין תבחר, בכפוף לחברותו במועדון במועד ההטבה וכן בכפוף הימצאות הפריט במלאי בחנות כאמור בהטבה. 4. ההטבה הינה אישית, אינה ניתנת להעברה ו/או להמרה בכסף ו/או בשווה ערך אחר ו/או בכל דרך אחרת. 5. לאופטיקה הלפרין הזכות המלאה להוסיף/לגרוע/לשנות הטבות בכל עת, ללא צורך במתן נימוק, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ה. שמירה על הפרטיות 1. בעצם ההצטרפות למועדון מסכים החבר כי אופטיקה הלפרין תעשה שימוש בפרטים מזהים אודותיו, בין היתר לצרכי משלוח עדכונים, הטבות, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכיו”ב. 2. החבר מצהיר כי בעצם הצטרפותו למועדון, הוא מסכים כי אופטיקה הלפרין תוכל לקיים פיקוח אודות השימוש הנעשה על ידיו בהיותו חבר מועדון. אופטיקה הלפרין רשאית להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או בקרה על הרכישות ו/או ניתוח נתונים ומידע ו/או לצרכים אחרים בקשר עם החברות במועדון ו/או צריכת מוצרים ו/או לשם דיוור ישיר לחבר ו/או לצורך קיום הוראות כל דין. מובהר בזאת שהמידע הנ”ל הינו קניינה של אופטיקה הלפרין. השימוש במידע הנ”ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות והחבר מוותר על כל טענה בגין שימוש במידע הנ”ל לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981. 3. בכפוף ליתר הוראת תקנון זה והדין, אופטיקה הלפרין מתחייבת לשמור על פרטיות חברי המועדון ו/או הלקוחות ולא תמסור פרטים מזהים אודותיהם למי שאינו מורשה לכך על פי דין. אופטיקה הלפרין לא תספק פרטים מזהים/ אישיים לצדדים שלישיים לשימושם בשיווק מוצריהם ופרסומיהם או שירותיהם לחבר המועדון ללא הסכמתו. אופטיקה הלפרין אינה מוכרת ואינה חושפת בדרך אחרת פרטים אישיים אודות חבר המועדון. אופטיקה הלפרין עשויה להעסיק חברות או יחידים על מנת לבצע פעולות בשמה בהתאם למדיניות פרטיות זו. כך למשל יכולה להעסיק חברות לניתוח נתונים, מומחים לשירות לקוחות, ספקי דואר אלקטרוני, שליחויות וכד’. ייתכן שצדדים שלישיים אלה יקבלו גישה לפרטים המזהים/ האישיים הנחוצים לשם ביצוע תפקידם אך הם אינם רשאים להשתמש במידע זה אלא בשם אופטיקה הלפרין ובהתאם למדיניות פרטיות זו. 5. ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש במידע אודותיו ו/או יתנגד לקבל עדכונים יהא עליו להודיע על כך לאופטיקה הלפרין. במקרה כזה יוסר שמו ורישומו ימחק. במקרה כזה החבר ייחשב כמי שפרש מהמועדון הלקוחות והוא לא יוכל לקבל כל הטבה הניתנת לחברי מועדון הלקוחות.

ו. סמכות השיפוט והדין : על תקנון זה, פרשנותו וכל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת בקשר עם התקנון ו/או החברות במועדון לפיו יובאו להכרעה אך ורק בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל- אביב-יפו בלבד.

ז. שונות : 1. אופטיקה הלפרין ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו בכל הקשור ו/או הנובע מהצטרפות או אי הצטרפות למועדון ולתקנון זה. כל אדם המצטרף למועדון או הרוצה להצטרף מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את אופטיקה הלפרין, המועדון ו/או מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין במועדון ו/או בכל דבר אחר הקשור או הכרוך במועדון ללא יוצא מן הכלל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי כל חבר או הרוצה להצטרף מצהיר ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, שביתה, מעשי טרור, שיבושים או תקלות, לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד או זכות או תרופה. 2. חבר המועדון מצהיר כי ידוע לו שהדיוור תלוי, בין היתר, בצדדים שלישיים. אופטיקה הלפרין ו/או המועדון אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לחבר המועדון ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור. 3. החברות במועדון כפופה להוראות שבתקנון זה ולהוראות הדין. 4. אופטיקה הלפרין שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ההצטרפות למועדון ו/או להפסיקו ו/או לבטלו ללא הודעה מוקדמת וחבר המועדון לא יהיה זכאי לכל פיצוי במקרה כאמור. 5. היה ותימצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר מכל מין וסוג, ביחס למועדון, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה. 6. חבר אשר יעבור על הוראה מתקנון זה ו/או על הוראות כל דין, לא יהא זכאי להטבה לפי תקנון זה ו/או לכל זכות אחרת. 7. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המועדון, כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה תכריע אופטיקה הלפרין בעניין והכרעתה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור. 8. אי שימוש בזכות המוקנית לאופטיקה הלפרין על פי תקנון זה לא יהווה ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה, או שאינו דומה. 9. בהצטרפותו למועדון מצהיר החבר ומאשר כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו ואם לא קרא, כי ניתנה לו האפשרות לקרוא את התקנון והוא מסכים ומאשר כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין בכל הקשור למועדון. 10. בכל מקרה של תביעה, מכל מין וסוג, בכל הקשור, הכרוך והנובע ממועדון זה יוגבל מועד הגשת התביעה עד לשנה ממועד יצירת העילה ומעבר למועד זה תחול התיישנות על התביעה. כן יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו יהא זכאי התובע, אם בכלל, וזאת לאחר שיוכיח את תביעתו בכל עילה שהיא, עד 500 ש”ח ולא מעבר לכך. 11. מובהר כי אם הוראה מתוך התנאים המפורטים בתקנון זה תבוטל או תתבטל, יתר ההוראות אשר בתקנון תשארנה בעינן. 12. כל נתון, פרט, מועד, מיקום, תנאי, דרישה וכיוצ”ב המפורטים בתקנון זה ניתנים לשינוי ו/או תיקון ו/או השלמה ו/או לוויתור והכול בהתאם לנסיבות ו/או לשיקול דעתה הבלעדי של אופטיקה הלפרין. 13. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או לרבים.