דרושים

לחברה אופטיקה הלפררין:

דרושים/ות לסניפים ברחבי הארץ

נציגי מכירות

נציגי /ות מכירות

נסיון של 3-5 שנים בתחום המכירות – חובה

– ניסיון במכירות
– חיוך ושירותיות
– יכולת מכירה תוך הסבר מקצועי ולמידה

קו”ח יש לשלוח:

   EMAIL-icontali_ki@optica-halperin.com

face-icon  בהודעה פרטית בעמוד “אופטיקה הלפרין”

פקס 03-6150301


תנאים טובים למתאימים!

נציגים לשירות לקוחות

נסיון בשירות לקוחות – חובה

– העבודה בבני ברק
– סבלנות, שירותיות
– יכולת ניסוח, הבנת בעיות ומציאת פתרונות

 

קו”ח יש לשלוח:

   EMAIL-icontali_ki@optica-halperin.com

face-icon  בהודעה פרטית בעמוד “אופטיקה הלפרין”

פקס 03-6150301


תנאים טובים למתאימים!

מנהלי סניפים

נסיון של 5 שנים בתחום המכירות – חובה

– ניסיון במכירות- מעל לשנתיים
– אחריות ומנהיגות
– ראש גדול, דוגמה אישית, ייצוגיות
– חיוך תמידי ושירותיות

קו”ח יש לשלוח:

   EMAIL-icontali_ki@optica-halperin.com

face-icon  בהודעה פרטית בעמוד “אופטיקה הלפרין”

פקס 03-6150301


תנאים טובים למתאימים!

עתודה ניהולית

– מסלול הכשרת מנהיגות והכשרה מקצועית
– ניהול יחידת רווח והפסד
– בונוסים כספיים וטיסות לחו”ל
– ניהול עובדים

קו”ח יש לשלוח:

   EMAIL-icontali_ki@optica-halperin.com

face-icon  בהודעה פרטית בעמוד “אופטיקה הלפרין”

פקס 03-6150301


תנאים טובים למתאימים!

המליצו לנו על עובדים חדשים

לצפייה בתקנון מבצע "המליצו לנו על עובדים חדשים"

תקנון המבצע :

  1. אופטיקה הלפרין בע”מ (להלן:”אופטיקה הלפרין” או “החברה“) יוצאת במבצע “המליצו לנו על עובדים חדשים” (להלן:”המבצע“), במסגרתו, כל אדם (להלן:”משתתף“) שימליץ לחברה על עובד פוטנציאלי חדש (להלן:”העובד החדש“) אשר יעבוד בפועל בחברה לפחות משך חצי שנה, יהיה זכאי לקבל מהחברה קופון “החופש להתפנק פרימיום” של חברת “נפשונית” למימוש חופשה זוגית (להלן:”ההטבה“).
  2. “משתתף” –  הינו בגיר או קטין שקיבל הסכמת הורהו או אפוטרופוסו החוקי, והכול בהתאם להוראות תקנון זה.
  3. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
  4. הוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה ו/או פרסום אחר.
  5. הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסות גם לנקבה.
  6. אין בתנאי המבצע שלהלן כדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנית לאופטיקה הלפרין על פי הסכמים בינה לבין מי מהמשתתפים.
  7. ההטבה תהיה ניתנת למימוש בהתאם לתנאי הקופון ולתנאיה של חברת נפשונית כפי שאלה מפורטים באתר חברת נפשונית: > לחצו כאן
  8. המשתתף במבצע זה מצהיר כי הוא יודע שלאופטיקה הלפרין לא תהיה כל אחריות מכל מין וסוג שהוא בקשר עם המבצע, לרבות בכל הקשור לאופן ותנאי מימוש ההטבה.
  9. המשתתף במבצע זה מצהיר כי הוא מודע לכך שמימוש ההטבה יהא בכפוף לתנאי חברת “נפשונית” וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי אופטיקה הלפרין.

תקופת המבצע:

תקופת המבצע הינה החל מיום 16.10.17 החל משעה 13:00 ועד ליום 16.11.17 בשעה 23:59, וזאת בכפוף לכל זכות המוקנית לאופטיקה הלפרין להאריך את תקופת המבצע או לקצרו, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

תנאי המבצע:

 1. משתתף יהיה זכאי לקבל את ההטבה אך ורק במידה והתקיימו כל התנאים הבאים במצטבר:
 2. לשלוח למייל החברה (tali_ki@optica-halperin.com) תוך תקופת המבצע קורות חיים של עובד פוטנציאלי חדש.
 3. לצרף את שמו ופרטיו של הממליץ/המשתתף.
 4. העובד החדש עבד בחברה בפועל לפחות חצי שנה.
 5. משתתף זכאי להמליץ ולהציע את מועמדתו כעובד חדש בחברה.
 6. יובהר, במידה ויהיו 2 משתתפים או יותר שימליצו על עובד חדש, הרי שלא תינתן הטבה לכל הממליצים, אלא רק לממליץ אחד אשר זהותו תקבע לפי סדר קדימות שליחת ההמלצות ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה

אחריות

  1. אופטיקה הלפרין ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות כלפי משתתפי המבצע בקשר עם המבצע ו/או ההטבה ו/או מימושה ולא יהיו חייבים למשתתף כל פיצוי היה וההטבה ו/או מימושה אינם לשביעות רצון המשתתף מכל סיבה שהיא ו/א ובמקרה בו לא עלה בידי המשתתף לממש את ההטבה מכל סיבה שהיא. כמו כן, לאופטיקה הלפרין לא תהא כל אחריות ביחס לשווייה של ההטבה – ככל שצויין עניין זה באיזה פרסום של המבצע.
  2. כל פנייה ו/או טענה בקשר להטבה ו/או חוסר שביעות רצון ו/או עגמת נפש בקשר עם ההטבה ו/או מימושה תופנה במישרין לחברת נפשונית ואופטיקה הלפרין לא תהא צד לפניה ו/או לטיפול בה.
  3. ההשתתפות במבצע מהווה , לכל דבר ועניין, וויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד אופטיקה הלפרין ו/או חברה קשורה שלה בקשר לתקלה ו/או אי התאמה ו/או חוסר שביעות רצון ו/או עגמת נפש ו/או מחסור בקשר עם ההטבה.

כללי:

  1. תקנון המבצע יימצא במשרדיה הראשיים של אופטיקה הלפרין ברח’ אהרונוביץ 10 בני ברק וכן באתר החברה.
  2. אופטיקה הלפרין שומרת לעצה את הזכות לשנות את כללי ונהלי המבצע והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
  3. זכאות המשתתף על פי תקנון זה הינן אישיות ואינם ניתנות בשום מקרה להעברה ו/או המחאה ו/או הסבה בשום צורה ואופן.
  4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות, בטלוויזיה ובכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
  5. הלקוח לא יהיה זכאי בשום מקרה להמיר את זכאותו על פי התקנון ו/או מכח המבצע בכסף או בשווה כסף, וזאת גם בנסיבות בהן לא יתאפשר בידו לממש את ההטבה במסגרת המבצע.
  6. רישומי אופטיקה הלפרין יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה למבצע זה.
  7. אין כפל מבצעים והנחות.